Myöntämisperusteet


Suomalainen Vastuunkantaja -merkin myöntämisperusteet 2016

 

 1. Suomalainen Vastuunkantaja -merkki (myöh. merkki) voidaan myöntää Suomessa toimivalle yritykselle, joka täyttää näissä säännöissä mainitut vaatimukset.
 2. Merkin myöntämisen käsittelee ja käyttöoikeuden myöntää Connection House Oy.
 3. Muiden vaatimusten lisäksi merkki edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa.
 4. Merkki voidaan myöntää Suomessa toimiville yrityksille, joiden kohdalla täyttyvät Suomalainen Vastuunkantaja -työryhmä:n alla määrittelemät vaatimukset.

  4.1 Henkilöyritykset: Merkki myönnetään, mikäli yritys on rekisteröity verottajan verorekistereihin (ALV- ja ennakkoperintärekisteri)*, yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 6 kk aikana ja yritys on toiminut vähintään kaksi vuotta.  

  4.2 Osakeyhtiöt: Merkki myönnetään, mikä yritys tekee positiivisen verotettavan tuloksen, yritys on rekisteröity verottajan verorekistereihin (ALV- ja ennakkoverorekisteri)*, yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 6 kk aikana ja yritys on toiminut vähintään vuoden. 

  * ALV-rekisteriin kuulumista ei edellytetä yrityksiltä, joiden toiminta ei Suomen lain mukaan ole arvonlisäverovelvollista (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut). Ennakkoperintärekisteriin kuulumista ja ennakkoverosuoritusten hoitamista ei edellytetä, mikäli yrityksen toimiala ei sisällä työsuorituksen myymistä. 
 5. Merkki on Y-tunnuskohtainen ja sitä saa käyttää vain se yritys, jolle se on myönnetty.
 6. Yritys voi käyttää merkkiä viestinnässään, markkinoissaan ja myynnissään. Kaikessa viestinnässään tulee Suomalainen Vastuunkantaja -merkillä viitata selkeästi yrityksen nimeen.
 7. Merkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Suomalainen Vastuunkantaja -työryhmä määrittää merkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.
 8. Merkin käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta merkin myöntämisestä. Käyttöoikeus tulee uusia 12 kuukauden välein.
 9. Merkki on haettava 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Merkin vuosilukuna käytetään verovuodesta seuraavaa vuotta. Esimerkiksi yritys, joka täyttää merkin myöntämisperusteet 31.10.2015 päättyneellä tilikaudella, voi hakea Suomalainen Vastuunkantaja -merkkiä vuosiluvulla 2016. Mikäli yritys täyttää myöntämiskriteerit 31.5.2016 päättyvällä tilikaudella, haetaan Suomalainen Vastuunkantaja -merkkiä vuosiluvulla 2017 jne.
 10. Käyttöoikeus peruutetaan, jos merkkiä käytetään virheellisesti, harhaanjohtavasti, hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdassa 3 asetetut velvoitteet.
 11. Tiedot siitä, mille yrityksille on myönnetty Suomalainen Vastuunkantaja -merkki, ovat julkisia.
 12. Myönnetyistä merkin käyttöoikeuksista peritään maksu Suomalainen Vastuunkantaja -työryhmän määräämien perusteiden mukaan. Merkin käyttöoikeus voidaan perua, mikäli yritys laiminlyö merkin käytöstä perittävän maksun.
 13. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalainen Vastuunkantaja -työryhmä vuosittain.

 

Merkin myöntämisperusteet ovat samat molemmille Suomalainen Vastuunkantaja -merkin tasoille (Basic ja Plus).